Energy Tips Creyol

 

Mother with sonTa lan prentan 2006, gouvenman Florid pase Pwopozisyon Lwa Sena 888 ki vin kreye ‘Lwa Florid sou Teknoloji Renouvlab ak Efikasite lan Enèji’. Pami lòt bagay, lwa sa a etabli kreasyon yon semèn Efikasite Enèji ki pèmèt acha san ou pa peye taks sou aparèy elektwomenaje ak lòt pwodwi ki kalifye kòm efikas lan konsomasyon enèji yo. An plis yon pwogram yo rele Pwogram Don pou Teknoloji Enèji Renouvlabte kreye pou ofri rabè bay pwopriyetè kay ak biznis si yo achte e enstale sistem fotovòltayik ak solè tèmal.

Pwojè lwa a bay tou egzampsyon taks pou ekipman, machinn ak lòt materyèl pou teknoloji enèji altènatif, li kreye tou kredi taks pou envestisman ki fèt lan teknoloji enèji renouvlab e, li etabli kredi taks pou ankouraje devlopman ak ekspansyon de enstalasyon ki pwodwi enèji renouvlab lan Florid.

Pwogran Don pou Teknoloji Enèji Renouvlab.

Akonte de 1 Jwiyè 2006 pou rive 30 Jwen 2010, nenpòt ki rezidan lan eta a ki achte ak enstale yon nouvo sistem fotovoltayik 2 kilowat ou plis, yon sistem solè tèmal ki pwodwi omwen 50 pousan konsomasyon dlo cho yon bilding, oswa yon system pou rechofe pisinn ak solè tèmal, elijib pou you ristoun sou yon pòsyon lan pri sistèm enèji solè a.

home under construction Pou kalifye pou ristoun la, se pou sistèm yo enstale pa yon moun ki genyen lisans leta pou fè sa e se pou li konfòme ak kòd ki reglemante enstalasyon yo. Montan ristoun pou sistèm fotovòltayic yo pwal $4 pa wat, e li pap janm depase $20,000 pou yon residans oswa $100,000 pou yon biznis, enstalasyon piblik oswa yon ki pou yon òganizasyon ki pa nan fè pwofi, e sa inkli kondominyòm ak bilding ki genyen apatman.

Pou sistèm solè tèmal nan rezidans, ristoun la pwal $500. Pou yon biznis, enstalasyon piblik oswa yon ki pou yon òganizasyon ki pa nan fè pwofi e sa enkli kondominyòm ak bilding ki genyen apatman, ristoun la pwal $15 pa BTU ak yon maksimòm de $5,000. Pou yon sistèm chofaj solè pou pisinn, ristoun la pwal $100 pa enstalasyon.

Semèn Efikasite Enèji fòm Ristoun ak fòm pou aplike pou don.

Change for the Better With Energy Star - logo